IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Katýk Gýda Unlu Mamülleri - Restaurant - Cafe

Lezzet, saðlýk ve hijyenin buluþtuðu firmamýz,
gýda sektöründe yerini almaya baþladýðý ilk günden itibaren sektörüne
getirdiði yeni ve üst düzey kalite ve hizmet anlayýþý ile tüm tüketicilerin
yoðun ilgisi ile karþýlaþmýþtýr.

Bu ilgi sevgili müþterilerimizin firmamýz ile güven temelinde
uyum ile çalýþtýðýnýn en büyük kanýtýdýr.

Katýk Restaurant olarak zengin ürün yelpazemiz ile tüm tüketicilere hitap eden ve
kaliteden ödün vermeyen kuruluþ amacýmýz doðrultusunda çalýþmaya devam edeceðiz..Rezervasyon Tel: 0(212) 876 32 32
Rezervasyon Fax: 0(212) 876 59 19

Rezervasyon Formu